Styrelsens sammansättning

STYRELSEN FR O M 17 MAJ 2023

Ordförande
- Marcus Besso

Vice ordförande - Emil Kennerberg

Sekreterare - Rebecka Kalaja

Ledamot - Eskil Hjorth
Ledamot - Torbjörn Norlin
Suppleant - Åsa Rohdin

I samtliga portar finns ett anslag med telefonnummer och mejladresser till styrelseledamöterna.
Även ledamöternas särskilda ansvarsområden finns med på listan.


Om styrelsen
Bostadsrättsföreningen Axbergets styrelse väljs på årsstämman, senast i maj varje år, och består av medlemmar i föreningen. För närvarande är det fem (5) ledamöter och två (2) suppleanter i styrelsen. Styrelsen är under straffansvar skyldig att ta tillvara föreningens intressen i enlighet med lagar och egna stadgar. Den ekonomiska verksamheten kontrolleras av en på stämman förtroendevald revisor. Formellt är revisorn medlemmarnas representant för insyn i styrelsens verksamhet, som i vissa fall kan vara sekretessbelagd.

 

Det är bland annat styrelsens ansvar att fastställa avgifterna för boendet på ett sådant sätt att föreningens ekonomi inte äventyras. Föreningen skall t ex alltid kunna betala kortfristiga skulder (likviditet är ett mått för detta) och det skall inte finnas för stora skulder jämfört med föreningens tillgångar (så kallad soliditet). Brf Axberget har för närvarande bra likviditet och soliditet. Detta ger trygghet, frihet och stabilitet.

 

Det är också styrelsens ansvar att se till att det finns finansiering för driften av fastigheterna (skötsel, förvaltning, värme, el, vatten etc) och att hålla driftskostnaderna på en rimlig nivå. I vissa fall har föreningen avtal med leverantörer av varor och tjänster. Medlemmar som har speciella preferenser gällande något av detta har möjlighet att ta upp saken genom motioner till årsstämman eller genom samtal med styrelsen. Motioner till årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 mars.

 

Styrelsen ansvarar för att det finns ekonomiska tillgångar för underhåll så att föreningen kan hålla standarden och funktionen i boendet. För stora ändringar som påverkar föreningens ekonomi avsevärt och boendekostnaderna i synnerhet tas besluten på en föreningsstämma.

 

Är medlemmarna inte nöjda med styrelsens beslut och sätt att leda föreningen kan andra medlemmar röstas in i styrelsen på årsstämman. Styrelsen har stämmans förtroende under ett år. Det är mycket viktigt att du som medlem kommer på stämman för att rösta fram en tillförlitlig styrelse.