2021-03-21

FÖRBUD MOT BILTVÄTT INOM BRF AXBERGETS OMRÅDE

Nästan alla vet att det är dåligt för miljön att tvätta bilen på gatan och ändå gör flera just det. Det finns förstås orsaker till att människor gör saker mot bättre vetande, men vi vill tro att det går att förändra mänskliga beteenden till det bättre.

Varför bör man inte tvätta sin bil på gatan/garageuppfarten?
I ett framtida hållbart samhälle måste vi begränsa miljöfarliga utsläpp till det minsta möjliga. Vi kan inte fortsätta sprida mer tungmetaller och olja än naturen kan återföra till det långsamma geologiska kretsloppet. För att så fort som möjligt skapa förändring och vända den nedåtgående spiralen är det viktigt att vi får bort biltvätt som sker hemma på gatan. Om fler blir medvetna om miljöriskerna med att tvätta bilen hemma kommer troligtvis många att tänka om och i stället tvätta bilen miljövänligare på en tvättanläggning.

Vad säger lagen?
Biltvätt är inte tillåtet enligt ditt hyresavtal för garaget. I miljöbalken finns allmänna regler som säger att alla som vidtar åtgärder, som t ex att tvätta bilen, ska utföra skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsåtgärder som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö. Detta betyder att den som använder avfettningsmedel eller bilschampo ska se till att miljön inte tar skada av att du tvättar bilen. Att tvätta bilen på gatan eller garageinfarten är därför direkt felaktigt med tanke på att smutsvattnet rinner direkt ut i vattendragen. Det finns dessutom över 50 stycken garage i föreningen och om alla tvättar bilen flera gånger per år så kommer biltvättandet att tära på omgivningen. Dessutom ska man inte glömma att vatten kostar. Föreningen, dvs du och alla dina grannar, betalar vattnet.
Skadliga ämnen i tvättvattnet?

Det smutsiga vattnet från en biltvätt hemma innehåller rester av olja, asfalt och flera skadliga tungmetaller som t ex bly, kadmium och krom. Dessutom ingår tensider och andra kemikalier som finns i bilvårdsprodukterna. Avfettningsmedel innehåller ofta lösningsmedel som är giftiga och skadliga både för oss människor och för det nödvändiga livet i sjöar och vattendrag. Miljöanpassade rengöringsmedel är inte heller så miljöanpassade, så att de kan släppas rakt direkt ut i vattendragen.

Var får man tvätta bilen?
Du får tvätta bilen på en miljögodkänd automattvätt eller självtvättanläggning. I dessa anläggningar rinner vattnet igenom en oljeavskiljare och ett godkänt miljöcertifierat reningsverk innan det släpps ut i naturen igen.

/Styrelsen Brf Axberget

2021-02-14

MOTIONER TILL ÅRSSTÄMMAN 2021

Motioner är medlemmarnas bästa möjlighet att påverka sin boendemiljö!

I början av maj 2021 äger Brf Axbergets årliga föreningsstämma rum. Tid och plats anslås genom utskick senast två veckor innan mötet. På stämman har samtliga medlemmar möjlighet att granska föreningens räkenskaper, få veta vad styrelsen gjort under året som gått samt välja styrelse för nästkommande år. Dessutom kan alla medlemmar lämna motioner till årsstämman. För att en framställning skall anses vara en s k motion bör den innehålla ett förslag till åtgärd. En motion till årsstämman bör vara en fråga som berör föreningen och alla dess medlemmar och som inte kan beslutas på ett styrelsemöte. Motionen bör innehålla ett konkret förslag för stämman att ta ställning till.

Till vem lämnar jag en motion?

En medlem som vill ha ett ärende behandlat av föreningsstämman anmäler detta till styrelsen. Styrelsen kommer sedan att granska förslaget och, om något är oklart, återkomma till medlemmen och kolla vad denne menar samt, vid behov, hjälpa till att formulera skrivelsen inför stämman. 

Motionen är dock, inklusive dess yrkanden, ställd till föreningsstämman (alltså inte till styrelsen). Styrelsens uppdrag är att se till att motionen är tydligt formulerad, inkluderar minst ett yrkande, inte bryter mot lagar eller regler samt att den sedan stadgeenligt utlyses till föreningsstämman. Om styrelsen har synpunkter på motionen så får den, på samma villkor som andra medlemmar, bemöta motionen på stämman.

Hur skriver jag en motion?

Det är inte svårt att skriva en motion. Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna istället in flera motioner om du har flera ämnen som du vill ska behandlas.
Motionen ska inkomma till styrelsen skriftligen, via mejl eller brev. På motionen skall det framgå vem som står bakom den (så att styrelsen kan säkerställa att denne är medlem i föreningen) samt datum och kontaktuppgifter.

Det finns inga krav på exakt hur en motion ska utformas för att vara giltig men det är bra om följande saker finns med: 

  • En rubrik som kort sammanfattar vad motionen handlar om
  • En kort bakgrund/introduktion till problemet (bör vara kortfattad)
  • En beskrivning av ärendet och föreslagen lösning, vad behöver förändras/förbättras, eventuella viktiga bakgrundsfakta, en föreslagen lösning på frågan och på vilket sätt denna lösning svarar mot behovet.
  • Ett eller flera yrkanden d v s vad man vill att föreningen ska göra.
  • Ett förslag till beslut. Försök formulera dig så exakt som möjligt så att det inte finns risk för missförstånd eller feltolkningar.


Lämna din motion i föreningens brevlåda i porten på Axbergsgränd 23 eller maila den till styrelsen.axberget@gmail.com

För årsstämman 2021 ska motionerna vara inskickade till styrelsen senast den 15 mars.
 

2020-11-15

CONTAINER FÖR GROVSOPOR

 
Containern kommer att finnas på plats utanför Axbergsgränd nr 11-13 mellan torsdag 26 november och 29 november.
 
Nedan FÅR EJ kastas i containern:
Farligt avfall, t ex allt som har sladd eller batteri, färg, kemikalier, rengöringsmedel, kosmetika, medicin, olja, sprayburkar
Elektronik                       Flytande avfall            Bildäck
Hushållsavfall                Matavfall

            
Föreningen kommer då att debiteras höga straffavgifter och vi kommer inte att kunna fortsätta erbjuda denna tjänst.
 
Är containern full får skräp inte ställas utanför.
 
Kontakta gärna oss i styrelsen om du har frågor.

2020-11-10

PARKERINGSFÖRBUD UTANFÖR GARAGEN

Det råder nu parkeringsförbud utanför samtliga garage i Brf Axberget. Garageinfarten får inte användas som parkeringsplats.

/Styrelsen Brf Axberget

2020-08-23

COM HEM

Den 8 september utgår de analoga sändningarna från Com Hem.  Gå in under rubriken dokument och klicka på Info digitaltv Com Hem för att ta del av informationen.

All information från Com Hem finns samlad på www.comhem.se/digitlisering.

Se även infolapp i din port.

/Styrelsen Brf Axberget

2020-05-24

BRF AXBERGET KALLAR SAMTLIGA MEDLEMMAR TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2020

Datum/tid: Måndag 15 juni kl 18:45
Plats:        Rågsvedssalen, Nya Rågsveds Folkets Hus, Rågsveds Torg 11

Dagordning:
1. Öppnande av stämman
2. Val av stämmoordförande
3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av två justerare tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Beslut om arvoden åt styrelsen för nästkommande verksamhetsår
14. Beslut av antal ledamöter och suppleanter
15. Val av styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av revisor
17. Val av valberedning
18. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
18.1  Proposition från styrelsen gällande arvode till valberedningen
19. Intressefråga laddstolpar för elbilar
20. Stämmans avslutande
 

2020-05-24

De lägenheter det gäller har fått nedan avisering i sin brevlåda.

TILLTRÄDE TILL LÄGENHET FÖR MONTERING AV TEMPERATURSENSOR
 
När: Onsdag 27 maj kl 12-16

Vi behöver tillträde till din/er lägenhet för att montera en temperatursensor (dosa) i samarbete med Stockholm Exergi. En montör från Stockholm Exergi och Torbjörn Norling/Anette Hemgård från styrelsen i Brf Axberget kommer att besöka dig/er onsdagen den 27 maj någon gång mellan kl 12-16 för att sätta upp en temperatursensor i din/er lägenhet. Totalt kommer 39 av föreningens lägenheter att få en dosa monterad. Besöket tar inte lång stund, max 5 min. Med tanke på corona så går det utmärkt att du/ni befinner er i ett annat rum under tiden monteringen sker. Om du/ni har förhinder att vara hemma vänligen kontakta Anette Hemgård, se telefonnummer nedan.
 
Stockholm Exergi erbjuder ett unikt helhetsgrepp av byggnadens energibalans genom ett uppkopplat värme- och elsystem. Med inomhussensorerna får vi större insikt i inomhusklimatet i fastigheten och om det finns stora temperaturskillnader. Med analysverktyget kan vi analysera hur temperaturen förändras över tid. Det låter vår fastighet bidra till en mer hållbar energianvändning.
 
Har du/ni frågor vänligen kontakta någon av nedanstående styrelseledamöter:
Anette Hemgård 076-206 59 19
Torbjörn Norling 070-765 60 40
 
/Styrelsen Brf Axberget

2020-04-12

INFORMATION ANGÅENDE ÅRSMÖTE BRF AXBERGET 2020

En bostadsrättsförenings styrelse är skyldig att kalla till föreningsstämma minst en gång om året. En sådan årlig stämma kallas ordinarie föreningsstämma och ska avhandla vissa frågor, bland annat ska föreningens årsredovisning läggas fram och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen fattas. Den ordinarie föreningsstämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets slut, vanligtvis senast den sista juni. Med hänsyn till rådande läge bör styrelsen om det är möjligt skjuta fram stämman, så långt som stadgarna tillåter det. Dessutom kan styrelsen försöka planera en så kort stämma som möjligt. På årsstämman måste styrelsen lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelsen. Stämman ska fatta beslut om att fastställa resultaträkningen och balansräkningen och hur resultatet, dvs. vinsten eller förlusten, ska disponeras samt behandla frågan om styrelsen ska ges ansvarsfrihet. Om det inte sker kommer årsredovisningen inte heller att kunna registreras hos Bolagsverket. Att inte upprätta årsredovisningen i tid är också ett bokföringsbrott.

Årsmötet 2020 i Brf Axberget var planerat att äga rum i maj månad men p g a rådande läge så är stämman framflyttad till juni. Preliminärt datum just nu är satt till måndag 15 juni. Stadgeenlig kallelse kommer att delas ut i brevlådan till samtliga medlemmar senast två veckor innan mötet skall äga rum. Observera att detta datum kan komma att ändras. Håll utkik efter info i porten eller på vår hemsida www.brfaxberget.se. Lokal är bokad i Nya Rågsveds Folkets Hus men det kan även alternativt bli aktuellt att hålla stämman utomhus på någon lämplig plats inom föreningens område.

Finns det någon möjlighet för våra äldre medlemmar i föreningen att ändå ta del av stämmoförhandlingarna om vi håller stämman men vill skydda dem från smittorisken?
En medlems rätt vid föreningsstämman kan även utövas genom ett ombud. Som huvudregel kan dock endast make/maka, sambo eller annan medlem vara ombud. För att någon annan person än de nämnda ska kunna vara ombud krävs att stadgarna medger detta (läs mer i föreningens stadgar). Ingen får som ombud företräda mer än två medlemmar.
Ett ombud ska kunna visa skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt. Fullmakten gäller i högst ett år från utfärdandet.  Fullmakten måste uppvisas i original på stämman och ordföranden måste säkerställa att ombudet är den person som anges i fullmakten. Vi kommer att tillhandahålla en blankett för fullmakt i kallelsen.

Har du frågor kring ovanstående så kontakta styrelsen.

Sköt om er!

2020-01-28

COM HEM TV
 
BRF Axberget har sedan 1 sep 2019 ett gruppavtal med COM HEM som förutom TV BAS-utbudet ger rabatt på COM HEM:s övriga paket. Styrelsen har beslutat att kostnaden för detta ska ingå i månadsavgiften. 
Följande ingår:
·       Kanalerna i TV BAS 
·       Com Hem Play
·       En digital-tv-mottagare. (Behöver du ett Syskonabonnemang för digital-tv på en annan tv? Passa på att beställa det samtidigt.)
·       Vill du teckna ett större tv-abonnemang får du 80 kr rabatt per månad.
 
Så här tar du del av dina tjänster:
För att kunna använda tjänsterna i det nya gruppavtalet behöver du göra en beställning. Surfa in på comhem.se/gruppavtal och följ instruktionerna eller ring Kundservice för gruppavtal på telefon 0775-17 17 20.
 
Information om dina tjänster:
Kom ihåg att se över din uppsägningstid med din befintliga leverantör om du planerar att säga upp det avtalet i samband med att du tar del av gruppavtalsrabatterade tjänst(er) från Com Hem.
Tack vare gruppavtalet rabatteras ett abonnemang per tjänst och hushåll. Efter beställning får du abonnemang, service och support precis som enskilt betalande kunder och därför tecknas individuella avtal mellan dig och Com Hem. Du har tillgång till dina Gruppavtalsförmåner så länge du bor kvar och avtalet mellan
din förening/fastighetsägare och Com Hem gäller. För dig som är ny medlem i föreningen är det smidigaste att be den förra bostadsrättsinnehavaren att lämna kvar digitalboxen, men du behöver även anmäla till Com Hem att du vill skriva över abonnemanget på dig.
Normal leveranstid efter att beställningen är gjord är cirka en vecka.
 
BREDBAND TELENOR
 
BRF Axberget har sedan 1 mars 2018 ett gruppavtal med Telenor gällande bredband. För att få ett så bra pris som möjligt är alla lägenheter anslutna och kostnaden som endast är på 165 kr per månad debiteras alla bostadsrättsinnehavare.
 
Följande ingår:
Bredband 250/250
Trådlös router
Telefoni
 
Så här tar du del av dina tjänster:
Ring Telenor på 0770-111 333, Val 1 eller maila fastighetsagarservice@telenor.se.
Du som är ny medlem i föreningen kan be den tidigare bostadsrättsinnehavaren om att få ta över den trådlösa routern men du behöver också anmäla att du tagit över abonnemanget.
Är du intresserad av IP-telefoni som ingår utan kostnad så anmäler du även detta och får sedan ett fast telefonnummer.
 

2019-09-29

NYTT AVTAL MED COM HEM

Aktivera ditt nya kostnadsfria TV BAS-avtal som började att gälla den 2019-09-01.

Ring Com Hems kundservice för gruppavtal på telefon 0775-17 17 20.

Du får också en digitalbox och tillgång till Com Hems Play-tjänster.

2019-03-03

BOKA TID I TVÄTTSTUGAN VIA WEBBEN ELLER APP I MOBILEN

Nu kan du boka/avboka tid i föreningens gemensamma tvättstuga på webben eller i en app i mobilen.
Maila ditt namn och lägenhetsnummer (tre siffror) till axberg.anette@gmail.com                             
så får du manualer och lösenord inom en vecka.

2018-10-07

Grovsoprummet stängs 2018-10-13


Gällande föreningens grovsoprum så kommer detta stängas från och med den 13 oktober 2018. Detta då vi har haft stor oreda och misskötsel i grovsoprummet. Sopor som inte hör hemma där har slängts i containern och ställts på golvet, det har legat hushållssopor i containern (vilket drar till sig skadedjur) och många har slängt elavfall. Det kostar föreningen extra pengar att forsla bort sådana grovsopor som var och en ska lämna till återvinningscentralerna. En kostnad som slutligen kan innebära höjda månadsavgifter. Istället kommer föreningen boka in en container som ställs på området några gånger om året för att på så sätt ge boende möjlighet att slänga sådant som inte kan slängas i övriga sorteringen (se nedan), så kallat grovavfall. Information om datum för när containern finns uppställd kommer att meddelas i god tid. Det är absolut förbjudet att i ställa grovsopor utomhus eller i källargångarna.
 
Det finns en återvinningsstation för förpackningar nere på Hagsätravägen. Där kan man lämna tidningar, kartonger, plast, plåt och glas. Det finns även en returstation för papper på föreningens område i backen upp mot Axbergsgränd 31.
 
Det finns en mobil miljöstation som tar emot ditt bärbara farliga avfall och din småelektronik. Lastbilen kör enligt en bestämd turlista och den stannar vid Hagsätra Torg 2 och vid Rågsveds skolgränd. Turlista finns på www.stockholmvattenochavfall.se/mobila
Exempel på vad du kan lämna till mobila miljöstationen:
Batterier och bilbatterier.
Bekämpningsmedel, insektssprej, träskyddsmedel och ogräsmedel.
Elektronik, upp till en mikrovågsugns storlek. Exempelvis klockor, elektriska leksaker, mindre hushållsapparater och elverktyg.
Fotokemikalier, fix och framkallningsvätska.
Färg-, lack- och limrester samt nagellack.
Kemikalier, batterisyra, ammoniak, lut och kalklösare.
Kvicksilverhaltiga material, exempelvis äldre febertermometrar.
Ljuskällor, glödlampor, lågenergilampor och lysrör.
Lösningsmedel, thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit och aceton.
Oljor, spillolja, smörjolja och motorolja.
Rengöringsmedel, silverputs, kalkborttagare, polish, golv- och ugnsrengöringsmedel, blekmedel och fläckborttagningsmedel.
Sprejburkar, hårsprej, sprejdeodorant och aerosolsprej.
 
Grövre avfall kan forslas till Vantörs Återvinningscentral, Kvicksundsvägen 16, Bandhagen (ligger i Högdalens Industriområde). Här kan privatpersoner lämna grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall eller farligt avfall utan kostnad.
 
Det finns det flera företag man kan anlita som kör bort skräp om man inte har möjlighet att göra det själv. Sök på internet på t ex ”forsla bort skräp”.

2018-03-27

AVGIFT UTHYRNING ANDRA HAND

Från och med den 1 april 2018 kommer föreningen stadgeenligt och med stöd av Bostadsrättslagen ta ut en avgift för andrahandsuthyrning. 
Eftersom alla avgifter som föreningen kan ta ut regleras i föreningens stadgar krävdes det en ändring av stadgarna innan en avgift för andrahandsuthyrning kunde införas. Beslut om detta togs vid två efter varandra hållna stämmor under förra året:
- ordinarie föreningsstämma som hölls 2017-06-08  
- extrastämma som hölls 2017-10-09
De nya stadgarna registrerades av Bolagsverket 2017-11-08.
Våra stadgar finner du under rubriken DOKUMENT: Stadgar Brf Axberget 2017-10-09.pdf
Styrelsen beslutade därefter vid ett sammanträde den 19 mars 2018 att vid andrahandsuthyrning ska bostadsrättshavaren debiteras en avgift enligt § 9 i stadgarna.

Avgiften uppgår till max 10 % av gällande prisbasbelopp per helår.  Prisbasbeloppet för 2018 är 45 000 Kr. Detta innebär att för 2018 blir årsavgiften max 4 500 kr, månadsavgiften blir då 375 kr. Styrelsen har dock beslutat att avgiften för Brf Axberget blir 3 000 kr/år 2018 och månadsavgiften blir då 250 kr. Avgiften tas ut på andrahandsuthyrningar som anmäls eller ändras efter 1 april 2018. Avgiften debiteras bostadsrättshavaren för varje påbörjad månad av andrahandsuthyrningen. Avgiften för andrahandsuthyrningen kommer att faktureras i förskott för hela uthyrningsperioden.
 
Varför infördes avgiften? Det ligger i föreningens intresse att så många som möjligt av bostadsrättsinnehavarna verkligen bor i sina lägenheter och är aktiva ansvarstagande medlemmar. Det är tillsammans som vi hjälps åt att skapa en väl fungerande bostadsrättsförening.  Ett medlemskap medför därför ett ansvar att sköta och driva de fastigheter som vi alla gemensamt äger. Det är svårt att utöva detta ansvar om man själv inte bor i föreningen utan istället hyr ut sin lägenhet i andrahand.  En andrahandsuthyrning medför även merarbete åt styrelsen och ökade administrativa kostnader som tidigare endast kunde täckas av höjda månadsavgifter - nu kan kostnaderna täckas av den här nya avgiften.
Tänk på att du måste som medlem alltid ha styrelsens godkännande för en uthyrning i andrahand (§ 47). Hyr man ut sin bostad utan tillstånd från styrelsen eller inte betalar avgiften för andrahandsuthyrning har föreningen rätt att säga upp bostadsrättsinnehavaren (§ 49).

2017-01-01

LÄGENHETSUNDERHÅLL OCH RENOVERING
 
Utgå från att mer omfattande ombyggnationer kräver styrelsens tillstånd. Generellt tillåts inte ombyggnad av bärande väggar, ingrepp i bärande konstruktioner, förändringar av avlopps- och/eller vattenledningar eller dylikt. (Man får söka men en konstruktör och byggansvarig samt bygglov krävs.)  
 
Styrelsen skall alltid godkänna ombyggnation i våtrum innan arbete påbörjas. Om man är osäker på var gränserna går i sammanhanget är det bästa att fråga först. Styrelsen vill vid renovering av lägenheter få in en renoveringsplan för att kunna ge tillstånd för renovering. I denna skall bl a anlitade firmors namn och organisationsnummer framgå samt skall en kopia av deras försäkringsbevis bifogas. Om ombyggnad av badrum/våtrum sker skall intyg för dessa jobb bifogas gällande rör och kakel.
 
Vid ombyggnad av badrum/våtrum och ev ändringar av vatten- och avloppsledningar gäller särskilda regler och fackman skall alltid anlitas. Vi vill ha intyg på företaget som skall renovera med försäkringsbevis, f-skattsedel och våtrumsintyg samt säkervatten intyg och elbehörighet vid eljobb.
Hyrestagare får själv måla och/eller tapetsera om förutsatt att det görs fackmannamässigt. För allt annat arbete skall tillstånd begäras från styrelsen.
 
Vid mer omfattande renoveringar med störande arbeten som följd ska ett meddelande om detta placeras väl synligt i entrén. Här ska framgå namn, lägenhetsnummer och telefonnummer till den som genomför renoveringen. Man ska också upplysa om under hur lång tid arbetet beräknas pågå.